Przedszkole Nr 72

Przedszkole Nr 72
00-145 Warszawa
Al. Solidarności 72B

tel. 22 621 14 81

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 72 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p72.przedszkola.net.pl/

Data publikacji strony 2008-02-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-05-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Kazimierska, e-mail: p72@edu.um.warszawa.pl. Numer telefonu: 22 621-14-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Przedszkola nr 72 w Warszawie położony jest przy Al. Solidarności 72 B (przy Placu Bankowym, na tyłach kina Muranów). Lokalizacja przedszkola w pobliżu Placu Bankowego (przy skrzyżowaniu ulic gen. W. Andersa i Al. Solidarności) daje duże możliwości dojazdu różnorodnymi środkami komunikacji miejskiej (m in. Metro- stacja Ratusz Arsenał, tramwaje i autobusy). Możliwość dojazdu samochodem od ul. Nowolipki – wewnętrzną drogą osiedlową można dojechać do przedszkola.
  2. Wejście na teren przedszkola przez furtkę z system kodowym i elektronicznym. Przy wejściu za furtką trzeba pokonać 5 stopni (znajduje się również podjazd). Dostęp dla osób nieposiadających kodu po uprzedniej sygnalizacji domofonem przy furtce. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać 1 stopień (jest również dostępny podjazd) oraz otworzyć ręcznie drzwi wejściowe.
  3. Budynek wolnostojący, parterowy (z podpiwniczeniem). W budynku znajdują się wewnętrzne schody do piwnicy. Brak windy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
  4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  5. W odległości 10 m od budynku przedszkola znajduje się parking osiedlowy. Brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  6. Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Jednak z uwagi na fakt, że do przedszkola uczęszczają dzieci z różnymi alergiami - każdorazowe wejście z psem musi być wcześniej zgłoszone do dyrektora przedszkola lub osoby upoważnionej.
  7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

grupa i
grupa ii
grupa iii
grupa iv

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.